چگونه بهترخواهیم بود

 

  • یک اشتباه همیشه گامی به پیش است .
  • من همیشه برای حقوق خودم جنگیده ام وزندگی وموانع خودم راهرگز یک دشمن ندانسته ام بلکه دروغی دانسته ام که می خواهد به من بیاموزد چگونه ازتوانایی های خودم برای رسیدن به درک بهتری نسبت به خودم استفاده کنم .سال ها وسالها جنگیدم وامروز که به عقب نگاه می کنم حتا دردشوارترین لحظه های زندگی ام باوجود تمام زخم هایی که بروجودم ایجادشد افتخار می کنم که ازمبارزه دست نکشیدم .
  • تنها خواسته خداازما , داشتن توانایی تصمیم گیری است . قدرت تصمیم گیری است که مارا قادرمی کند به افسانه شخصی مان برسیم .قدرت تصمیم گیری است که اجازه می دهد پدیده های غیر منتظره رادرک کنیم .شماباید بدانید کی به پیش بروید وکی صبر کنید وصبور باشید اما فلج نشوید چه براثرشکستها وچه موفقیت هاتان .
  • یک روز شخصی ازمهاتما گاندی پرسید شهامت چیست ؟ گفت : شهامت , نترسیدن نیست .یعنی به سمت جلو حرکت کنی , حتا اگر می ترسی .
  • گاهی ماجرا آن گونه که انتظار داریم رخ نمی دهد خداشیوه بسیارشخصی ای برای رقم زدن سرگذشت مادارد . باید به نشانه ها توجه کنیم وبه راهمان احترام بگذاریم , به مقصد می رسیم .
  • به ندای درونتان توجه کنید .هرکار که شمامی کنید بسیار بسیارمهم است اما گاهی شما اهمیت این لحظه رادرک نمی کنید وبعداهمیتش رامی فهمید
  • اگرمی خواهید رویای خودتان راتعقیب کنید آماده این باشید که گاهی شکست بخوریدچون هرگاه به خاطر چیزی می جنگید لحظات غیز منتظره ای هم وجود دارند که برشما غلبه خواهند کرد اما اگربتوانید فرارنکنید وازاین شکست ها مبارزه برای تحقق بخشیدن به رویاهاتان رابیاموزیدقادرخواهید بود رویای خودتان راتعقیب کنید
  • اگردرراه تحقق بخشیدن به افسانه شخصی تان شکست بخورید این شکست معنایی خواهد داشت اما اگر درراهی که به افسانه شخصی ما منجر نمی شود گام برداریم وشکست بخوریم این شکست ماراضعیفتر می کند .بنابراین اگر قرار برانتخاب باشد فقط راهی راانتخاب کنید که کم تر پیموده شده درآن جا باناشناخته ها بانیروهای تیره وجود روبرو خواهیم شد اماشما درقلب خود شعله ای راخواهید یافت که راه رابه شما نشان خواهد داد .
  • گاهی به نظر می رسد که رویاهای آدم را دزدیده اند اما رویا فقط جابجا شده اند.

                                                                                                  پائولوکوئلیو

 

/ 2 نظر / 25 بازدید
کورش-وفادار دلشکسته

سلام ...يه سرپيش من بيا..پشيمون نميشي! اين صرفاً يک دعوته از شما برای ديدن وبلاگم اميدوارم ناراحت نشده باشيد..

خیانت دیده

مرسی از اینکه به وبلاگم سر زدین آقا فواد [گل]