آزارواذیت ماتوسط دیگران ازنظرکاترین پاندار

وقتی دیگران آزارمان میدهدیانومیدمان می کنند معنایش چیست ؟

چون دیگران نیز فرزندان پروردگارند نمی توانند موجب شکست , یاس وتحقیر مان شوند.شاید هنگامی که ازسرراهمان می گذشتند لغزیده باشند .اما آنها نیزفرزندان خداهستند فرزندانی که موقتا راه خودراگم کرده اند .به این دلیل سرراه ماقرارگرفتندکه به دعای خیرمان نیازداشتند.ناخودآگاه به ما می نگریستندتاتعادل خویش رابازیابند .

آنهاهرکاری که بکنند یانکنند وجودشان مانع ازپیشرفت مانمی شود .به نظرمی رسد که اندک مدتی آزارمان داده اند بنابه مشیت الهی برسرراهمان قرارگرفته اند.

دلیل اینکه گاه مردم مارامی آزارنداین است که روح آنها توجه الهی ودعای خیرمارامیجوید.اگربرای آنهابرکت وآمرزش بطلبیم دیگرآزارمان نمی دهند اززندگیمان بیرون می روند وخیروصلاحشان راجایی دیگر می یابند.

                                                    

                                                                                              ازدولت عشق

 

/ 1 نظر / 12 بازدید