شهادت امام حسن مجتبی (ع)

 

شهادت امام حسن مجتبی (ع)


دراین روزدرسال50هجری امام حسن مجتبی (ع) به شهادت رسید.بنابرقولی شهادت آن حضرت در7 صفروبنابرقولی در5ربیع الاول واقع شده است.

جعده دختراشعث بن قیس با زهری که معاویه برای اوفرستاده بودآن حضرت رامسموم کرد.معاویه همراه با زهرصدهزاردرهم فرستاد ووعده کرداورابه عقدیزیددرآورد،ولی به وعده خودوفانکرد. (بحارالانورج44ص149)


مسمومیت حضرت

مسمومیت امام حسن (ع) چهل روزطول کشید.پس از ظهوراثرات سم بربدن مبارک وفرارسیدن وقت شهادت ،به سیدالشهداء(ع) فرمودند:"مرامسموم کرده اندوپاره های جگرم داخل طشت است .من ازشما جداوبه خداوند ملحق میگردم،ومیدانم چه کسی مرامسموم کرده است،ولی به حقی که برشما دارم دراین باره حرفی نزنید.وقتی من ازدنیا رفتم چشمانم راببندوغسلم بده وکفنم نماومراکنار قبرجدم پیامبر(ص) ببرتابااوتجدید عهدکنم.سپس مرادربقیع کنارجده امک فاطمه بنت اسد(ع)دفن کنید.میدانم مخالفین ومعاندین گمان میکنند شمامیخواهیدمراکنار پیامبر(ص) دفن کنید ومانع شمامیشوند.شمارابه خداقسم میدهم که مبادابه خاطرمن حتی به اندازه خون حجامت ریخته شود.سپس آن حضرت مثل آنچه امیرالمومنین (ع)وصیت فرموده بودبه اولادواهل خودوصیت نمودوازدنیارفت.


تشییع جنازه حضرت

امام حسین(ع)بعدازغسل وکفن ونماز،آن حضرت رابه طرف مرقدشریف پیامبر(ص)حمل کردند.بادیدن این منظره برای مروان وبقیه بنی امیه که باسلاح وبه همراهی عایشه آمده بودندشکی باقی نماندکه میخواهندآن حضرت راکنارپیامبر(ص) دفن نمایند.

لذاآمدندومانع شدند،وعایشه درحالی که سواردرازگوشی بودگفت:"مراباشماکاراست که میخواهیدکسی راکه من اورادوست ندارم درخانه من دفن کنید".مروان ملعون هم نظیر این مطالب راگفت،وابن عباس به اووعایشه جواب داد.فرزندان عثمان هم مانع شدندوگفتند:" هرگزنمیشودکه عثمان دربدترین مکانهادفن شودوحسن بارسول خدا به خاک سپرده شود".

امام حسین (ع)فرمود:به خداوندی که مکه و حرم رامحترم گرانیده،حسن (ع)فرزندعل وفاطمه(ع)سزاوارتراست برپیامبر(ص)ازکسانی که بدون اجازه داخل خانه اوشده اند.بخدا قسم اوسزاوارتراست ازحمال خطاهاعثمان،که ابوذرراازمدینه بیرون کردو....

عایشه جلوقبرپیامبر(ص) رفت وگفت:"تایک مودرسرمن هست نخواهم گذاشت اورادراینجادفن کنید.دراینجابنی مروان جنازه آن حضرت راتیرباران کردند.بنی هاشم دست به شمشیربردند،اماامام حسین (ع) مانع شده فرمودند:"وصیت برادرم نباید ضایع شود".سپس 70تیرازجنازه آن حضرت بیرون کشیدند.(منتهی الامال ج1ص235)واین درحالی بودکه امام مجتبی(ع)به امام حسین (ع)خبرداده بودندکه عایشه بعدازشهادت ایشان چه جنایتی رامرتکب میشود.

پس ازآن حضرت سیدالشهدا(ع)کلماتی فرمودند که اگر وصیت برادم نبودمیدانستیدکه شمشیرهای الهی درکجاوچگونه برشمافرودمی آمد.سپس بدن مطهرآن حضرت رابه بقیع آوردندوکنارجده اش فاطمه بنت اسد(ع) دفن نمودند.(بحارالانوار ج44ص156)

امام حسن مجتبی (ع) دارای 15 فرزنددختروپسربودند،ولی ازجعده هیچ فرزندی نداشتند.

 

  
نویسنده : فواد ; ساعت ۳:٢٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٦ اسفند ۱۳۸٧
تگ ها :